ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 Obecná ustanovení

Na ochranu osobních údajů klademe velký důraz. Tyto Zásady ochrany osobních údajů souhrnně informují o tom, jak společnost BPA sport marketing a.s. (dále jen „BPA” nebo též „my“) získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s vaším užíváním internetových stránek Hokej.cz, komunitního serveru Hokejka.cz a online televize Hokejka TV (dále také jen „Služby“).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, návštěvníků internetových stránek Hokejka.cz, Hokejkatv.cz, Hokejkaticket.cz a fanshop.hokej.cz, spadajících pod Hokej.cz a registrovaných uživatelů těchto Služeb (dále jen „Uživatel“ nebo též „vy“).

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů zpřístupňujeme informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje (kapitoly 2 až 6 níže), a o vašich právech a způsobu jejich uplatnění (kapitola 7 níže).

Doporučujeme vám pečlivě se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů seznámit. Využíváním služeb a poskytnutím vašich osobních údajů potvrzujete, že jste byli informováni o našem využívání vašich osobních údajů, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

2 Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 21139, IČO: 045 97 605.

Aktuální kontaktní údaje naleznete na internetové adrese http://www.hokej.cz/kontakt.

3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace pověřence pro ochranu osobních údajů:

telefon: +420 266 090 950 – 953

email: spravadat@bpa.cz

4 Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme níže vymezenými způsoby a po níže vymezenou dobu pro následující účely:

projekt HOKEJKA

4.1.1 Abyste si mohli vytvořit uživatelský účet v rámci projektu HOKEJKA (blíže popsanému ve VOP a  v Pravidlech, dále jen „HOKEJKA“) a využívat Služeb v rámci tohoto projektu, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Údaje zpracováváme pro účely poskytnutí Služeb a související vytvoření a správu vašeho uživatelského účtu dle VOP a Pravidel, tedy na základě právního titulu plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli při registraci. Osobní údaje od vás získáváme při vaší registraci na serveru Hokejka.cz, a to v závislosti na tom, který způsob registrace zvolíte:

 • prostřednictvím registračního formuláře;
 • nebo prostřednictvím vašeho uživatelského účtu sociální síti Facebook.com (dále jen „Facebook“), pokud zvolíte možnost registrace tímto způsobem a udělíte Facebooku souhlas s tím, aby nám vaše osobní údaje předala;  

 

4.1.2   Rozsah zpracovávaných údajů. V souvislosti s vaší registrací do HOKEJKY zpracováváme zejména vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, emailová adresa a případně telefonní číslo (pokud nám jej dobrovolně poskytnete);
 • informace, které nám poskytnete, o svém vztahu k hokeji (zejména tedy, zda jste aktivní hráč, fanoušek nebo rodič hráče, zda jste členem nějaké organizace, údaje o vašem dítěti, pokud jste rodičem hráče a dále údaje ohledně vašich oblíbených klubů, případně vaše další preference);
 • vaše registrační údaje (uživatelské jméno, ID uživatele, heslo apod.);
 • případně další údaje související s vaším využíváním Služeb.

Pokud se dobrovolně registrujete pomocí Facebooku, můžeme na základě vašeho souhlasu, který jste udělili Facebooku, dále získat následující informace:

 • seznam vašich přátel na Facebooku;
 • údaje z vaše veřejného profilu, včetně vaší emailové adresy vázané na váš uživatelský Facebookový účet a vašich zájmů a zálib uvedených na Facebooku.
 • poskytování Služeb;
 • zasílání informací o našich Službách, které pro vás mohou být relevantní. Nejedná se však o marketingová či obchodní sdělení, která vám zasíláme jen na základě vašeho výslovného souhlasu, jak je popsáno v čl. 4.4 níže.

4.1.3 Účely a doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování Služeb, a to včetně vedení vašeho uživatelského účtu u HOKEJKY. Tyto údaje zpracováváme po celou dobu vaší registrace v rámci HOKEJKY. V případě ukončení vaší registrace (tedy v případě zrušení vašeho uživatelského účtu) přestaneme vaše údaje zpracovávat, a to nejpozději do 30 dnů od ukončení této registrace (resp. zrušení uživatelského účtu). Některé údaje, které o vás máme k dispozici, budeme zpracovávat i po ukončení vaší registrace, pokud je to nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků nebo pokud je nám uložena právní povinnost údaje uchovávat. Osobní údaje v rámci vaší registrace zpracováváme zejména pro následující účely:

 • poskytování Služeb;
 • zasílání informací o našich Službách, které pro vás mohou být relevantní. Nejedná se však o marketingová či obchodní sdělení, která vám zasíláme jen na základě vašeho výslovného souhlasu, jak je popsáno v čl. 4.4 níže.

4.2 Soutěže

4.2.1 V rámci využívání našich Služeb v rámci HOKEJKY se můžete zúčastňovat námi pořádaných soutěží. V případě, že se přihlásíte k účasti na našich soutěžích, budeme vaše údaje zpracovávat za účelem umožnění vaší účasti v těchto soutěžích a za účelem jejich vyhodnocení, a to do dobu, než se z těchto soutěží odhlásíte a/nebo do zrušení vašeho uživatelského účtu.

4.2.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abyste se mohli účastnit soutěží, potřebujeme zpracovávat následující vaše identifikační a kontaktní údaje, zejména pak vaše jméno a příjmení, adresu, emailovou adresu a telefonní číslo, jakož i údaje, které o sobě v průběhu soutěží případně poskytnete.

4.2.3 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je umožnění účasti v námi organizovaných uživatelských soutěžích v souladu s podmínkami těchto soutěží, včetně případného kontaktování výherce a doručení výhry. Údaje o jednotlivé soutěži zpracováváme do ukončení příslušné soutěže a po přiměřenou dobu zpravidla nepřesahující 1 rok po ukončení soutěže za účelem doručení případných výher či vyřešení podnětů či podání účastníků soutěže či jiných osob.

4.2.4 Konkrétní účel zpracování, rozsah údajů a doba zpracování vždy záleží na konkrétní soutěži, které se zúčastníte, a pokud není zjevný z pravidel soutěže, může být dále popsán v pravidlech takové soutěže. V případě rozporu mezi pravidly konkrétní soutěže a tímto článkem 4.2, mají přednost pravidla konkrétní soutěže.

4.3 HOKEJKA TV

4.3.1 Pokud jste registrovaným Uživatelem v rámci HOKEJKY, můžete rovněž využívat služeb živých online hokejových přenosů (Streamů) dostupných na http://www.hokej.cz/tv/hokejka. Přístup ke službě se řídí vždy aktuální verzí veřejných obchodních podmínek dostupných na http://www.hokej.cz/hokejka/terms.   

4.3.2  Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracováváme následující vaše osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, emailová adresa a případně telefonní číslo (pokud nám jej dobrovolně poskytnete);
 • vaše registrační údaje v rámci HOKEJKY.
 • detaily platby za službu.
 • za účelem plnění VOP, které zahrnuje vaši platbu za službu a detaily jejího použití. Tyto údaje uchováváme po dobu existence vašeho uživatelského účtu;
 • některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech, které jsme při vaší platbě povinni vystavit. Zákony (např. zákon o účetnictví) nám ukládají tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám tedy vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu;
 • v případě, že by nám z vaší strany vznikla škoda či újma, můžeme rovněž osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání našich pohledávek a/nebo určení, ochraně a výkonu našich právních nároků. Vaše osobní údaje můžeme za tímto účelem v odůvodněných případech uchovávat po dobu promlčecí lhůty.

4.3.3 Účel a doba zpracování. Osobní údaje v rámci vašeho přístupu k Hokejka TV zpracováváme zejména pro následující účely a po následující dobu:

4.4 Marketingová komunikace

4.4.1 V případě, že nám poskytnete souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek, můžeme vám prostřednictvím vašich kontaktních údajů, zasílat akční nabídky, novinky a informace, včetně obchodních sdělení, které pro vás (na základě poskytnutých informací) považujeme za relevantní. Tyto informace a novinky mohou obsahovat marketingová nebo reklamní sdělení týkající se našeho zboží a služeb nebo zboží a služeb třetích stran, s nimiž spolupracujeme. Marketingová sdělení mohou být zasílána poštou nebo elektronicky prostřednictvím vašeho emailu, Facebookového účtu nebo formou SMS či MMS zpráv, které si můžete libovolně upravit v rámci nastavení svého uživatelského účtu.

4.4.2 Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat vhodná marketingová sdělení, využíváme zejména následující vaše osobní údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, pohlaví, emailová adresa, telefonní číslo;
 • vaše preference a informace o vašem vztahu k hokeji (které nám poskytuje v rámci registrace nebo v rámci nastavení svého uživatelského účtu) a informace o předchozím využití Služeb;

4.4.3 Účel a doba zpracování. Účelem zpracování vašich osobních údajů je zasílání novinek, akčních nabídek a marketingových či jiných obchodních sdělení společnosti BPA sport marketing a/nebo jejích obchodních partnerů. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu vaší registrace v rámci HOKEJKY. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme vaše údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat a tato sdělení vám nebudeme nadále zasílat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním) ani existence vašeho uživatelského účtu v rámci HOKEJKY.

4.5 Cookies

Při používání našich internetových stránek Hokejka.cz, Hokejkatv.cz, Hokejkaticket.cz spadajících pod Hokej.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictví cookies. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete na www.hokejka.cz. 

5 Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

5.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související poskytováním našich Služeb, administrativní podporou, využívání softwarových prostředků apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

 • se společnostmi, které nám pomáhají zajistit pro vás přístup k těm nejlepším nabídkám, a to včetně marketingových akcí,
 • s dodavateli našich IT systémů, kteří mohou mít v určitých případech přístup k vašim osobním údajům, zejména se jedná o společnosti:
  • eSports.cz, s.r.o., se sídlem na adrese Plzeň, Jeřabinová 836/30, okres Plzeň-město, PSČ 32600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14094, IČO: 263 40 933;
  • ACOMWARE s.r.o., se sídlem na adrese Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92586, IČO: 250 47 965;
  • DEEP VISION s.r.o., se sídlem na adrese Bokova 110, Pardubičky, 530 03 Pardubice IV, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24949, IČO: 275 40 065;
  • UNITY!cx s.r.o., se sídlem na adrese Pod Lázní 1028/12, Praha 4, 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 147581, IČO: 285 19 876.

k některým vašim osobním údajům mohou mít výjimečně přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

5.2 Záruky

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

6 Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření obsahují metodiku bezpečného vývoje našich aplikací a služeb, zabezpečení síťového provozu, a to jak interních, tak externích sítí a přístupu, a silné ověřování každého pracovníka či dodavatele podílejícího se na zpracování. Každý přístup je evidován v monitorovacím systému tak, aby bylo zajištěno dosažení pouze nezbytné nutné úrovně práce s vašimi osobními údaji k poskytování nejvyšší kvality našich služeb. Organizační opatření pomáhají prosadit bezpečně nakládání se všemi daty, které během vašeho využívání našich služeb vznikají a efektivně zabraňují úmyslnému i neúmyslnému úniku.

Ve velmi nepravděpodobném případě ztráty, zničení nebo neoprávněného změnění vašich dat budete neodkladně informováni. Vaše data jsou pro nás na prvním místě.

7 Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle článku 5 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého uživatelského účtu HOKEJKA. Pokud u nás nemáte vytvořený zákaznický účet, ale přesto byste rádi uplatnili některé ze svých níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové adresy spravadat@bpa.cz .

Pro přihlášení ke svému uživatelskému účtu na HOKEJKA potřebujete znát své přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste nám dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

7.1       Co můžete požadovat?

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu, vymazání nebo přenos (např. přenos vašich osobních údajů k jinému poskytovateli služeb), právo vznést námitky a také právo požadovat omezení našeho zpracování. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním údajů, který jste nám poskytli.

7.2       Oprava vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud máte vytvořený zákaznický účet na stránkách hokejka.cz, můžete některé údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Pokud některé údaje není možné opravit prostřednictvím vašeho zákaznického účtu a/nebo tento účet nemáte vytvořený, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy spravadat@bpa.cz .

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje.

 

7.3       Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

7.4       Odvolání souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování údajů pro účely poskytování zasílání marketingových sdělení nebo účasti v soutěžích můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailové adresy spravadat@bpa.cz . V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle čl. 7.3.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

7.5       Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Pokud to budete požadovat, můžeme některé vaše osobní údaje (zejména tedy ty údaje, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo vašeho souhlasu) zaslat přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný. 

7.6       Právo vznést námitky

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, tak máte práva z důvodu týkajícího se vaší konkrétní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat.

7.7       Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

7.8 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

 

8 Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na www.hokejka.cz. O podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím vašeho Uživatelského účtu před datem jejich účinností.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2020.