VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA

(dále jen „VOP“)

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Projekt HOKEJKA (dále jen jako "HOKEJKA") je provozován společností BPA sport marketing a.s., se sídlem Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČO: 04597605 (dále jen jako „BPA“), která je vlastníkem a provozovatelem webových stránek Hokejka.cz, Hokejkatv.cz, Hokejkaticket.cz spadajících pod Hokej.cz, Hokejkashop.cz a Facebookového profilu „Hokejka“, dále výhradním marketingovým partnerem českého hokeje (extraligy ledního hokeje, národního týmu, v rámci daných projektů také v oblasti mládežnického hokeje na základě spolupráce s ČSLH). HOKEJKA je komunitní projekt, který si klade za cíl informovat a podporovat komunitu českého hokeje.

2 ÚČAST V HOKEJCE

2.1 Účast v HOKEJCE je určena fyzickým osobám, ta se stane členem platnou registrací a řádně vyplněným formulářem v souladu s těmito VOP. Po platném zaregistrování je členovi HOKEJKY přiděleno unikátní identifikační číslo (ID), jež slouží pro čerpání výhod a akcí v HOKEJCE (dále jen „Uživatel“ nebo „Držitel ID“). Přidělené ID nelze v rámci uživatelského účtu měnit. Seznam partnerů HOKEJKY (dále jednotlivě jako "Partner" nebo společně jako "Partneři") je dostupný v rámci informačních kanálů HOKEJKY, především pak prostřednictvím internetové stránky Hokejka.cz a Hokejkashop.cz.

2.2 ID je nepřenosné a výhody Držitele ID mohou být uplatněny pouze při jejím předložení, případně dle podmínek dané akce.

2.3 Držitelem uživatelského účtu s přiděleným ID se může stát každý, který splňuje tyto podmínky:

  • je fyzickou osobou starší 13 let věku,
  • řádně a pravdivě vyplní registrační formulář,
  • požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v případě, že je mladší 16 let.

2.4 Registrační formuláře se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji, které neodpovídají údajům na osobních dokladech, nebudou akceptovány. BPA si vyhrazuje právo v případě potřeby Uživatele kontaktovat za účelem potvrzení správnosti údajů. Pokud se BPA nepodaří ani po tomto kontaktování ověřit uvedené údaje, vyhrazuje si právo Uživatele z HOKEJKY vyloučit.

2.5 Uživatel přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP a zavazuje se jimi řídit.

2.6 Zaměstnanci BPA či Partneři pro poskytnutí sjednaných výhod, jsou oprávněni po Držiteli ID požadovat prokázání totožnosti osoby, a to zejména za účelem ověření totožnosti a věku Držitele ID, uplatňuje-li Držitel ID u BPA nebo Partnerů nárok na poskytnutí výhod, jejichž poskytnutí je právními předpisy podmíněno dosažením určité minimální věkové hranice. V případě nesplnění podmínky dle věty předchozí BPA i Partner poskytnutí výhody odmítne. Hodnověrným dokladem totožnosti se rozumí zejména občanský průkaz, pas, řidičský průkaz.

2.7 Zaměstnanci BPA či Partnerů nejsou oprávněni údaje z dokladu totožnosti nijak evidovat, zaznamenávat ani kopírovat. Každá fyzická osoba, která splňuje podmínky pro vydání ID, je oprávněna být držitelem pouze jednoho ID.

2.8 Pokud osoba, která ID předložila, odmítne prokázat svoji totožnost, zaměstnanci BPA či Partnerů jsou oprávněni odmítnout vydání či použití takového ID.

2.9 BPA si v případě důvodného podezření, že došlo k porušení všeobecných obchodních podmínek, vyhrazuje právo ID zablokovat nebo zrušit.

2.10 BPA si vyhrazuje právo uživatelský účet s přiděleným ID zrušit, pokud nebylo ID použito v rámci systému déle než 12 měsíců. Použitím se rozumí zejména využití výhody u Partnera prostřednictvím webových stránek Hokejkashop.cz anebo zobrazení účtu Uživatele v systému nebo novinek zaslaných Uživateli prostřednictvím e-mailové zprávy.

2.11 Uživatel má možnost poskytnout BPA souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto informace a novinky mohou obsahovat marketingová nebo reklamní sdělení týkající se zboží a služeb BPA nebo zboží a služeb třetích stran, s nimiž BPA spolupracuje. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to přes správu jeho uživatelského účtu.

2.12 Držitel uživatelského účtu s přiděleným ID může svou účast v HOKEJCE kdykoliv ukončit či pozastavit, a to na základě písemného oznámení zaslaného na adresu BPA (BPA sport marketing a.s., Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9) nebo na emailovou adresu spravadat@bpa.cz. Svou účast může Uživatel ukončit či pozastavit i přes správu svého uživatelského účtu. Účast v HOKEJCE zaniká uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení společnosti BPA nebo zadání požadavku v uživatelském účtu.

3 Podmínky využívání výhod, portál www.hokejkashop.cz

3.1 www.hokejkashop.cz je webový portál, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty a služby Partnerů. Vlastníkem a provozovatelem Hokejkashop.cz je společnost BPA. Hokejkashop.cz je spravována společností DEEP VISION s.r.o., se sídlem Pardubice IV., Bokova 110, Pardubičky, PSČ 530 03, IČO: 275 40 065. Po objednání a zaplacení produktu či služby přes platební bránu Hokejkashop.cz je systémem vygenerován unikátní kód objednávky, který je zanesen do certifikátu, voucheru v podobě PDF, který Uživatel obdrží emailem. Tento certifikát, voucher pak Uživatel uplatní u daného Partnera dle uvedeného detailu jednotlivých výhod. Certifikát, voucher je jednorázový a po jeho využití se stává neplatným.

3.2 Výhoda spočívá v poskytnutí benefitu pro Uživatele (tj. pro Držitele ID). Pro uplatnění nároku na výhodu je Uživatel povinen se prokázat ID a dále splnit podmínky čerpání výhody. Podmínky čerpání výhody nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek jsou uvedeny v detailu jednotlivých výhod uveřejňovaných na Hokejkashop.cz. Zároveň musí Držitel ID splňovat zákonné podmínky pro čerpání výhody (např. pro on-line nákupy musí být starší 15 let věku a v případě výhody na alkoholický nápoj musí být starší 18 let věku).

3.3 Výhody včetně podrobných podmínek pro jejich poskytování bude BPA zveřejňovat na webových stránkách Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz nebo zasláním oznámení Uživatelům prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy na jím uvedenou adresu nebo tel. číslo. Každá výhoda má omezenou platnost, přičemž tato platnost je uvedena v podmínkách výhody na Hokejkashop.cz. Podmínky jednotlivých výhod stanovuje výlučně BPA, přičemž výhody mohou být různým způsobem omezeny, např. maximálním možným počtem čerpání, maximálním počtem čerpání na jednoho Uživatele apod. BPA si zároveň vyhrazuje právo podmínky výhod jednostranně měnit nebo vyhlášenou výhodu bez dalšího upozornění zrušit, přičemž Uživatelé berou na vědomí, že v takovém případě jim nevzniká na poskytnutí výhody po jejím zrušení právní nárok.

3.4 BPA neodpovídá za škody vzniklé Uživateli neohlášenými změnami nabídky ze strany Partnerů, které mají za následek nemožnost využít výhodu. BPA neodpovídá za případné škody vzniklé Uživateli na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhod u Partnerů.

3.5 BPA ani Partner neodpovídají za využití výhody Uživatele neoprávněnou osobou.

3.6 Na výhody není právní nárok. V případě neuplatnění výhody ve stanovené lhůtě nárok na její poskytnutí bez dalšího zaniká.

3.7 BPA neodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného produktu či služby ze strany Partnerů.

3.8 BPA nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Partnery na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz. BPA neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Partnera prostřednictvím Hokejkashop.cz nebo Hokejka.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na Hokejkashop.cz jsou ceny za nákup certifikátu, voucheru. BPA neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz. BPA nezaručuje nepřerušený přístup na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz. BPA neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Hokejkashop.cz nebo Hokejka.cz včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Hokejkashop.cz nebo Hokejka.cz nebo počítačovými viry.

3.9 Kliknutím na některé odkazy na Hokejkashop.cz může dojít k opuštění portálu Hokejkashop.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

3.10 V případě čerpání jiné formy výhody (např. sleva, prioritní nákup, VIP servis apod.) je vždy způsob čerpání výhody definován v detailu výhody na Hokejkashop.cz nebo na Hokejka.cz.

3.11 BPA si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do portálu Hokejkashop.cz nebo Hokejka.cz, změny a úpravy, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.

4 Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů Uživatelů je BPA v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů na internetových stránkách BPA po provedení registrace či při úpravě uživatelského účtu, dává Uživatel souhlas se zpracováváním svých osobních údajů uvedených v tomto souhlasu (dále jen "souhlas") v návaznosti na Zásady ochrany osobních údajů.

5 PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

5.1 Jakékoliv užití webových stránek Hokejka.cz, Hokejkatv.cz, Hokejkaticket.cz, Hokej.cz a Hokejkashop.cz (dále jen „webové stránky“), nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru webových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv BPA a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu webových stránek.

5.2 Na webových stránkách jsou BPA oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu BPA.

5.3 Veškerý obsah webových stránek slouží pouze pro informaci. Obsah webových stránek byl získán ze zdrojů, které BPA považuje za spolehlivé. BPA neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah webových stránek je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na webových stránkách musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na webových stránkách.

5.4 BPA si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu webových stránek.

5.5 Každý návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. BPA neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webových stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné, anebo úplné nefunkčnosti. BPA nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webových stránek a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám, anebo nemožnosti využívání jejich obsahu. BPA neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na webových stránkách, neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na webových stránkách.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně měnit ustanovení těchto VOP, přičemž oznámení o změně bude zveřejněno na Hokejka.cz. Změny VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Hokejka.cz. V případě nesouhlasu se změnou VOP může Uživatel svou účast v HOKEJCE ukončit způsobem uvedeným v článku 2, odst. 2.12 těchto VOP.

6.2 BPA je oprávněna kdykoli ukončit projekt HOKEJKA bez jakýchkoli právních nároků Držitele ID na jakékoliv peněžní nebo nepeněžní náhrady nebo plnění.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 10. 4. 2018.